Support


Eco Tech Support is een bedrijf wat in 2008 is opgericht. Eco Tech Support is gespecialiseerd in verschillende bedrijfsactiviteiten op het gebied van Ecologie in de ruimste zin van het woord en de technische en adviserende aspecten die daarbij noodzakelijk geacht worden.

ETS houdt zich dan ook bezig met ecoconsulting en technologie en geeft daarbij support en technische support aan overheden in binnen –en buitenland, locaal en provinciaal. ETS is met zijn medewerkers dan ook gespecialiseerd in milieuconsulting, eco engineering, externe milieu inspecties en coördinaties, eco subsidies, rapporten en dossiers en het maken van eco c.q. milieuaudits.
 
Eco Tech Support voert zijn bedrijfsactiviteiten binnen de kaders van een systematische geplande en kosteffectieve managementprocedures. Hierbij doet ETS een beroep op de kennis en vaardigheden van de verschillende specialisten die binnen ETS werkzaam zijn. ETS heeft tevens de beschikking over een groot assortiment (technische) hulpmiddelen.

Milieuconsulting


Eco Tech Support biedt ondersteuning aan (semi)-overheden op het vlak van:
administratieve bepalingen
wettelijke regulering
technische bepalingen
financiën
externe milieucoördinatie
milieuvergunningen
milieu-effectenrapportages
emissierapport
bodemverontreiniging
notificaties en vergunningen
herbestemmingsdossiers
milieusubsidies
ISO en EMAS certificaties
milieuplanning
milieustudies en onderzoek 

Verder kan de technologie, support & consulting nog bestaan uit:
bemonstering van water en grond
grondboring
lichtmeting
geluidsmeting

Praktijk voorbeeld


De medewerker van ETS legt voor een woonwijk, bedrijven –en/of industrieterrein de geluids- en geursituatie vast. Nadat hij de correcte meetmethode en meetpositie heeft gekozen, stelt hij een meetplan op. Rekening houdend met de geldende wettelijke normen, verschillende geluidsbronnen en andere meetbare externe omgevingsfactoren. Dit kan ook gelden voor geur, licht en waterhuishouding. ETS houdt in de eindrapportages rekening met een meetplan, verspreidings-, danwel afvloeingsplan voor water, geur en geluid. Hierbij worden achtergrondsniveaus en de invloed van verschillende externe bronnen in de eindrapportage meegenomen en op hun normwaarde beoordeelt. Tevens kunnen er in overleg met de opdrachtgever ook luchtmetingen gedaan worden die volgens geldende voorschriften uitgevoerd worden. Dit alles zal in een onafhankelijke rapportage aan de klant worden aangeboden.

ETS zal in de eerder genoemde werkvelden in een vroeg stadium kunnen participeren in de toekomstige vraagstellingen die u als client noodzakelijk acht. Daarbij wordt nimmer integriteit en discretie uit het oog verloren.

Indien u informatie wenst, kunt u via ons email-adres contact met ons op te nemen. Wij zullen dan zeer spoedig met u contact opnemen.

Email: ecotechsupport@xs4all.nl